Sukupuolesta

Kuten olet varmasti jo huomannut, e-Talo on jaettu Tyttöjen ja Poikien e-Taloihin. Tämä johtuu siitä että suurin osa nuorista kokee olevansa joko tyttöjä tai poikia. Tyttöyden ja poikuuden väliin mahtuu kuitenkin paljon nuoria jotka pohtivat omaa paikkaansa ja sukupuoli-identiteettiään, eivätkä koe olevansa kumpaakaan ääripäätä, vaan jotain siltä väliltä, ehkä molempia yhtä paljon, tai jotain näiden sukupuolten ulkopuolelta. e-Taloon voit tulla juuri sellaisena kuin olet, ja koska e-Talo on jaettu erikseen tytöille ja pojille, voit itse valita kumpi sopii Sinulle paremmin, tai poimia tietoa molemmilta puolilta.

Sukupuoli-identiteetistä

Saanko olla oma itseni?

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan ihmisen käsitystä ja kokemusta siitä, mihin sukupuoleen hän kuuluu. Sukupuolen ilmaisu taas tarkoittaa, minkälaisia merkkejä ihmisen sukupuolesta välittyy muille esimerkiksi ulkonäön tai käyttäytymisen kautta. Yhteiskunta olettaa usein naisten ja miesten näyttävän ja käyttäytyvän tavalla, joka on tyypillinen sille sukupuolelle, johon heidät on syntymähetkellä määritelty. Moni vastaakin näitä rooliodotuksia, sillä juuri se tuntuu oikealta. Moni taas ei tee niin, koska se ei tuntuisi oikealta, ja tekevät siksi toisin. Moni tekee niin kuin heiltä odotetaan, vaikka se tuntuisi väärältä, sillä joskus on supervaikeaa uskaltaa olla oikeasti oma itsensä.

Osa ihmisistä tuntee, että he ovat samanaikaisesti sekä poikia että tyttöjä. Osa tuntee olevansa tyttöjä, vaikka heidän kehonsa näyttää pojan keholta – tai päinvastoin. Osa tuntee, että he eivät ole tyttöjä eivätkä poikiakaan, vaan sukupuolettomia tai jotain ihan muuta. Onko pakko valita kahdesta? Ei ole. Sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu riippuvat niin monesta muustakin asiasta kuin siitä, mitä löytyy jalkojen välistä. Tärkeintä on se, mikä tuntuu oikealta ja omalta. Se, minkä kanssa viihtyy ja on hyvä olla. Naiseus ja mieheys ovat moniulotteista ja ristiriitaistakin, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla.

Sukupuoleen liittyvää sanastoa

Alla on avattu sukupuolen moninaisuuteen liittyvää sanastoa. Termejä on paljon, mutta se kertoo siitä että vaikka aina ei siltä tunnu, niin Sinulla on lupa olla juuri sellainen kuin olet.

SINÄ: Sinä olet juuri sitä miksi itse haluat itsesi määritellä, tai olla määrittelemättä, ja hyvä juuri sellaisena.

Sukupuolen moninaisuus

Sukupuolen moninaisuus tarkoittaa sitä että sukupuolia ei voida jakaa karkeasti kahteen, toistensa vastakohtina toimiviin lokeroihin, eli tyttöihin ja poikiin, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Sukupuolen moninaisuus sisältää siis sekä sukupuolivähemmistöt että sukupuolienemmistöt. Sukupuolen moninaisuudesta voidaan puhua sekä yleisellä tasolla, että henkilön omaa kokemusta kuvaten, kun esimerkiksi nuori ei koe olevansa yksiselitteisesti tyttö tai poika, vaan jotain muuta.

Sukupuolinormi

Sukupuolinormatiivisuus tarkoittaa, että yhteiskunta ja kulttuuri rakentuvat stereotyyppisille oletuksille, joiden mukaan sukupuolia on vain kaksi, jokainen on joko mies tai nainen eikä kukaan voi olla olematta mies tai nainen. Lisäksi tässä ajatuksessa sukupuolet ovat muuttumattomia, sukupuoli voidaan määritellä anatomisten ja biologisten piirteiden sekä ulkoisen olemuksen tai itseilmaisun mukaan, ja sukupuolet ovat toisilleen vastakkaiset. Sukupuolinormiin liittyy nuorten ja aikuisten kohdalla yleensä myös heteronormatiivisuus eli sellainen vääristynyt ajattelutapa, jonka mukaan jokaisen ihmisen tulisi olla heteroseksuaalinen (eli ei homo- tai biseksuaalinen) ja heterous on parempaa, toivotumpaa tai luonnollisempaa kuin homo- tai biseksuaalisuus.

Sukupuolen epätyypillisyys

Tämä on erityisesti psykologisessa kirjallisuudessa käytetty ilmaisu, jolla kuvataan sitä, kun tyttö käyttäytyy kulttuurissamme poikamaisiksi määritellyillä tavoilla tai kun poika käyttäytyy tyttömäiseksi määritellyillä tavoilla. Sinänsä hassu termi, koska kuka voi määrittää miten tytön tai pojan kuuluu käyttäytyä? Katso lisää kohdasta ”Sukupuolisensitiivisyys”.

Sukupuolen ilmaisu

Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sitä, miten nuori ilmaisee sukupuoltaan. Sukupuolen ilmaisu sisältää kaiken yksilön toiminnan ja käyttäytymisen, jolla hän ilmaisee itselleen ja muille olevansa nainen, mies tai jotain muuta. Me kaikki ilmaisemme sukupuoltamme tietoisesti tai tiedostamattamme.

Sukupuolen korjaus

Sukupuolen korjaamisella tarkoitetaan yleensä lääketieteellisiä hoitoja, joiden avulla transsukupuolinen tai transgender henkilö voi korjata kehoaan vastaamaan koettua sukupuolta. Sukupuolen korjauksella on myös sosiaalinen ulottuvuus. Esimerkiksi transsukupuolinen mies haluaa, että häntä kohdellaan kuten muita miehiä ja hän on miehen roolissa sosiaalisissa tilanteissa. Juridinen sukupuolen korjaus tarkoittaa henkilötietojen muuttamista väestörekisterissä (nimi ja sukupuoli).

Sukupuoli-identiteetti

Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan.

Hlbtiq

Kirjainlyhenne sisältää alkukirjaimet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ryhmistä (homot, lesbot, bit, transihmiset, intersukupuoliset, queerit). Kirjainlyhenteestä on eri versioita riippuen siitä, mihin ryhmiin halutaan viitata. Lyhenne on ruotsiksi useimmin kirjoitettu hbtq ja englanniksi lgbti.

Intersukupuolisuus

Intersukupuolisuus tarkoittaa synnynnäistä tilaa, jossa ihmisen sukupuolta määrittelevät fyysiset tekijät tai ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen. Näitä ovat esimerkiksi epätyypilliset ulkoiset tai sisäiset sukuelimet. Intersukupuolisuus on yleiskäsite moneen eri tilaan. Kuten muutkin lapset, kasvava intersukupuolinen lapsi ymmärtää useimmiten itse, mihin sukupuoleen kokee kuuluvansa.

Muunsukupuolisuus

Termi on hitaasti vakiintunut Suomessa ja tarkoittaa monelle itsestään termiä käyttävälle samaa kuin transgenderiys. Se tarkoittaa ihmistä, jonka sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä mieheyttä ja naiseutta. Muunsukupuolinen ihminen voi kokea itsensä sukupuolettomaksi tai monisukupuoliseksi eli hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella. Seta on ottanut käyttöön myös sanan muusu, joka tarkoittaa muunsukupuolista henkilöä.

Pride (ylpeys)

Pride on maailmanlaajuinen liike ja ajattelutapa, jossa korostuu jokaisen oikeus omaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun. Pridet ovat yleensä värikkäitä ihmisoikeustapahtumia. Helsinki Pride on Suomen suurin hlbtiq-ihmisten tapahtuma. Suomessa Pridejä on järjestetty myös esimerkiksi Tampereella, Turussa, Riihimäellä ja Rovaniemellä. Euroopassa järjestetään vuosittain yleiseurooppalainen EuroPride ja jossain päin maailmaa WorldPride.

Queer

Queer on poliittinen ja usein akateeminen näkökulma, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja. Joku saattaa myös käyttää itsestään termiä queer, mikäli hän kokee perinteiset sukupuolta tai suuntautumista määrittelevät sanat itselleen epäsopiviksi ja rajoittaviksi. Myös heteroksi itsensä kokeva henkilö voi olla queer. Queer on alkujaan myös haukkumasana, jonka homoaktivistit ottivat omakseen, ja jonka merkitys on viime vuosikymmeninä laajentunut.

Sateenkaareva

Sateenkaareva on adjektiivi, jolla voi määritellä kaikkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita: sateenkaarevat nuoret, sateenkaarevat musiikkikappaleet…

Sukupuolivähemmistöt

Transihmiset (kuten transsukupuoliset, transgenderit ja transvestiitit), intersukupuoliset ja muunsukupuoliset henkilöt.

Transgender

Transgender tarkoittaa ihmistä, jonka sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä mieheyttä ja naiseutta. Transgender voi kokea itsensä sukupuolettomaksi tai monisukupuoliseksi, eli hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella. Hän voi myös korjata kehoaan. Muunsukupuolinen-termi on lähikäsite transgenderille.

Transsukupuolisuus (aiemmin transeksualisuus)

Transsukupuolisen ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Transsukupuolisen sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen tai transsukupuolinen. Transsukupuolinen ihminen voi korjauttaa kehoaan vastaamaan kokemaansa sukupuolta. Usein tämä tapahtuu hormonien avulla ja kirurgisesti. Transsukupuoliselle on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kokee olevansa, minkä vuoksi sukupuolen korjauksen sosiaaliset ja juridiset puolet ovat myös tärkeitä. Transmies on mies, joka on syntymässä määritelty tytöksi. Transnainen on nainen, joka on syntymässä määritelty pojaksi. Sukupuolen korjauksen läpikäyneistä miehistä ja naisista voi käyttää sanaa transtaustainen.

Transvestisuus

Transvestiitti on mies tai nainen, joka voi eläytyä kumpaankin sukupuoleen. Hänellä on tarve ilmentää ajoittain sekä miehistä että naisellista puolta itsessään esimerkiksi pukeutumalla, muuttamalla ääntään tai harrastusten kautta. Monelle transvestiitille on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kulloinkin ilmentää. Transvestisuus sukupuolen ilmaisuna on eri ilmiö kuin transvestinen fetisismi. Fetissinä pukeutuminen liittyy seksuaalisuuden toteuttamiseen.

Transihminen

Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin kuuluvat transvestiitit, transgenderit ja transsukupuoliset. Transihmisistä valtaosa määrittelee itsensä seksuaaliselta suuntautumiseltaan heteroiksi, mutta transihminen voi olla myös bi tai lesbo/homo.

Cis-sukupuolinen ihminen

Cis-ihminen on mies tai nainen, joka ei koe itseään transihmiseksi, intersukupuoliseksi tai muunsukupuoliseksi ja ilmaisee sukupuoltaan pääosin omalle synnynnäiselle sukupuolelleen ominaisesti. Suurin osa kaikista ihmisistä on cis-sukupuolisia.

Sukupuolisensitiivisyys

"Mistä on pienet tytöt tehty, mistä on pienet tytöt tehty?
Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on pienet tytöt tehty!
Mistä on pienet pojat tehty, mistä on pienet pojat tehty?
Etanoista, sammakoista, koiranhännän tupsukoista. Niistä on pienet pojat tehty!"
-Englantilainen kansanruno-
Suom. Kirsi Kunnas

Tämän runon mukaan tytöt tykkäävät söpöistä jutuista, kun taas poikia kiinnostavat ihan muut jutut. Pitääkö tämä kuitenkaan täysin paikkansa? Olet saattanut törmätä e-Talossa sanaan ”sukupuolisensitiivisyys”. Tällä tarkoitetaan herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset nuorten naiseksi tai mieheksi kasvamisessa. Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja poikatyössä tunnistetaan erilaisia tyttönä ja poikana olemisen tapoja ja kannustetaan nuoria olemaan juuri sellaisia tyttöjä tai poikia kuin he haluavat, ilman tiukkoja muotteja joihin pitäisi sopia. Pyritään siis purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja, ja muistuttamaan että olet arvokas juuri sellaisena kuin olet.

Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja poikatyössä tuetaan pohtimaan ja löytämään omannäköinen identiteetti ja tapa olla moninaisten mallien ja vaihtoehtojen joukosta.

e-Talossa voit siis olla SINÄ, eli mitään määritelmiä ja lokeroita ei tarvitse miettiä, vaan riität juuri tuollaisena. Yhtenä päivänä voit vierailla Tyttöjen puolella, toisena Poikien, ihan mikä Sinusta tuntuu hyvältä.

Linkki SETA Ry:n sivulle tässä
Linkki Helsingin Setan sivuille tässä
Linkki SINUIKSI - tuki- ja neuvontapalveluun tässä

(lähteenä on käytetty SETA Ry:n julkaisua Rakkaus on rakkautta, ja SETA:n sanastoa)